KVM虚拟机网络设置

道锋潜鳞
2023-03-04 / 0 评论 / 4 阅读 / 正在检测是否收录...

一、虚拟机网络

 • NAT
 • 桥接

1.1、NAT网络

NAT网络是虚拟机默认的网络,安装好KVM后就会有一个网卡

nat网卡.png

默认使用的地址是:192.168.122.0网段,该virbr0 ip地址 也是使用nat网络虚拟机的网关.

虚拟机上网是通过防火墙配置nat转换规则实现的。

NAT拓展知识:

NAT(Network Address Translation,网络地址转换)

nat5216339.png

私网
A: 10.0.0.0  10.255.255.255
B: 172.16.0.0 172.31.255.255
C: 192.168.0.0 192.168.255.255


#发包
SIP 192.168.1.4  DIP 114.113.112.111
SPORT 6543        DPORT 80


SIP 202.106.1.3  DIP 114.113.112.111
SPORT 6543        DPORT 80


#回包
SIP 114.113.112.111  DIP 202.106.1.3
SPORT 80           DPORT 6543

SIP 114.113.112.111  DIP 192.168.1.4
SPORT 80           DPORT 6543

1.2、桥接网卡

 1. 启用一个物理网卡网络
 2. 创建一个桥接网卡
 3. 将物理网卡和桥接网卡绑定
#1、给物理网卡设置IP信息
[[email protected] ~]# nmcli connection add con-name eno1 ifname eno1 ipv4.addresses 192.168.1.200/24 ipv4.method manual ipv4.gateway 192.168.1.1 ipv4.dns 202.106.0.20 type 802-3-ethernet

#2、创建一个桥接网卡
[[email protected] ~]# nmcli connection add con-name br0 ifname br0 type bridge ipv4.method manual ipv4.addresses 192.168.1.200/24 ipv4.gateway 192.168.1.1 ipv4.dns 202.106.0.20 autoconnect yes

#3、绑定物理网卡
[[email protected] ~]# nmcli connection add type bridge-slave ifname eno1 master br0

#4、重启生效
[[email protected] ~]# nmcli connection down eno1
[[email protected] ~]# nmcli connection down br0
[[email protected] ~]# nmcli connection up br0
0

评论 (0)

取消